Provincie Antwerpen

Privacyverklaring

Privacy

* aangepast op 9/11/2023

1. Algemeen

Hieronder kan je een overzicht vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de provincie Antwerpen. Heb je nog vragen over je persoonsgegevens? Of over onze Privacyverklaring? Je kan altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie via deze contactmogelijkheden.


2. Wie zijn we?

De provincie Antwerpen:
De rechtspersoon ‘provincie Antwerpen’ waaronder dan de verschillende provinciale departementen vallen, die dan nog eens zijn onderverdeeld in diensten. Voor een omschrijving van onze taken en werkingsgebied verwijzen we naar onze homepagina.

Contact Provinciale diensten (rechtspersoon ‘provincie Antwerpen’)

Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

e-mail: informatieveiligheid@provincieantwerpen.be


3. Welke persoonsgegevens verwerken de provincie Antwerpen?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

 • Identificatiegegevens zoals je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, elektronische identificatiegegevens zoals je private en publieke IP-adres, cookies;
 • Persoonlijke kenmerken zoals je geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht;
 • Foto en allerhande beeldmateriaal

De meeste gegevens worden door u zelf verstrekt.

Bij drie processen verzamelen wij persoonlijke gegevens:

 • Inzending van projecten om in aanmerking te komen voor de vakjury- of publieksjury of voor de prijs van de publieksstemming
 • Kandidaatstelling voor de publieksjury
 • Registratie voor de prijsuitreiking van de Renaat Braemprijs
 • Registratie voor de nieuwsbrief van de Renaat Braemprijs.


4. Wat gaan wij met je persoonsgegevens doen?

Inzending van projecten

Iedereen kan projecten inzenden voor de Renaat Braemprijs. De inzender maakt hiervoor gebruik van het deelnameformulier op deze website. behalve contactgegevens, kan alle informatie die wordt ingezonden over het project, openbaar worden gemaakt op de site. Het gaat hier om naam van het project, de naam van de initiatiefnemer, de ontwerper(s), de locatie van het project, de datum van bewoning, het type project, het programma van het project en de projectbeschrijving, aangevuld met plannen, foto’s en tekeningen.

Gegevens worden pas gepubliceerd nadat u hiervoor expliciet toestemming heeft verleend.

Wij vragen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de organisatie van de Renaat Braemprijs en houden rekening met uw privacy.

Het e-mailadres wordt gebruikt voor mailings, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van selectie, u uit te nodigen voor de prijsuitreiking of om bijkomende informatie op te vragen met betrekking tot uw inzending. Deze mailings bevatten opzegmogelijkheden.

Kandidaatstelling voor de publieksjury

Bezoekers van de website kunnen zich kandidaat stellen voor de publieksjury van de Renaat Braemprijs. Daarvoor wordt gevraagd om een e-mailadres, achtergrondinformatie en motivatie te verschaffen. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de organisatie van de Renaat Braemprijs en houden rekening met uw privacy. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt, noch gedeeld. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om afspraken te maken voor de organisatie van de Renaat Braemprijs, om u uit te nodigen voor de prijsuitreiking of om bijkomende informatie op te vragen met betrekking tot uw kandidatuur. Deze mailings bevatten opzegmogelijkheden.

Registratie prijsuitreiking

Uw e-mailadres wordt gebruik om u op de hoogte te houden van de prijsuitreiking (bijvoorbeeld eventuele wijzigingen in het programma). Uw naam wordt verder gebruikt voor het opstellen en bijhouden van een gastenlijst.

Registratie nieuwsbrief

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van alle nieuwsberichten in verband met de Renaat Braemprijs. Uw naam wordt verder gebruikt voor het opstellen van persoonlijk aan u gerichte e-mails.


5. Aan wie gaan we je persoonsgegevens doorgeven?

De e-mailadressen die wij verzamelen, zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen de provincie Antwerpen heeft toegang tot de gegevens, en dan slechts alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

De contactgegevens vermeld op de contactfiche zullen door de provincie Antwerpen raadpleegbaar zijn. Je persoonsgegevens op de contactfiche mogen enkel gebruikt worden in het kader van doeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven, of in de uitvoering van een overeenkomst, of in de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de een uitvoering van een wettelijke taak.

Aan externe partijen

Voor de organisatie en de communicatie rond de Renaat Braemprijs doet provincie Antwerpen beroep op een externe verwerker,  AR-TUR vzw. Dit houdt onder meer in dat we voor enkele taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien dit gebeurt, zal de provincie Antwerpen er steeds op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. Provincie Antwerpen legt dit ook steeds contractueel vast met deze verwerkers. Zo zullen deze verwerkers jouw gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerkers de opdracht voltooid hebben.

In het geval dat de verwerker waarop provincie Antwerpen beroep doet, persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt, zal provincie Antwerpen overeenkomstig de privacywetgeving zorgen via contractuele of andere maatregelen, dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de EER zouden genieten.

Daarnaast zal  provincie Antwerpen deelt uw gegevens niet delen met derden, uitsluitend met organisaties waarmee zij overeenkomsten hebben om de hierboven beschreven doeleinden uit te voeren: het verzorgen van de website (webhosting), het verzorgen van een inschrijfsysteem, het verzorgen van IT-infrastructuur (IT-netwerk, wifi-netwerk, cloudoplossingen, …), het verspreiden van mailings en uitnodigingen en sociale mediaberichten. Met deze partijen maken de provincie Antwerpen de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

De provincie Antwerpen zal je gegevens niet verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van de provincie Antwerpen De provincie Antwerpen beschouwt je gegevens als vertrouwelijke informatie.

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is in het kader van onze wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang of die van de derde partijen die de gegevens ontvangen. De provincie Antwerpen  zal altijd controleren of deze partijen recht hebben om jouw persoonsgegevens te ontvangen vooraleer deze over te maken.

Indien noodzakelijk delen we jouw persoonsgegevens met:

 • Professionele raadgevers
 • Overheidsdiensten
 • Gerecht en politiediensten
 • Werkgever of zakenrelaties
 • Geregistreerde persoon
 • Gerecht en politiediensten,
 • Private partijen zoals deelnemers aan een evenement, studiebureaus, ...

De provincie Antwerpen hecht waarde aan privacy en zet zich daarom in om je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens alleen op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken.

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

De provincie Antwerpen verbindt  er zich toe om alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.


6. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

De provincie Antwerpen ziet erop toe dat jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de bovenvermelde verwerkingsdoeleinden te realiseren.

We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang we ze bewaren. Als overheidsinstantie zijn wij volgens het Bestuursdecreet verplicht om een informatiebeheersplan op te stellen en deze termijnen goed op te volgen.

7. Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals beschreven staat in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming. Jij kan volgende rechten uitoefenen:

Recht op informatie en van inzage

Je hebt recht om geïnformeerd te worden of de provincie Antwerpen jouw persoonsgegevens verwerkt en wanneer dit het geval is, om kosteloos inzage te verkrijgen en om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

Recht op verbetering

Wanneer je vaststelt dat je gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je ons vragen om ze te verbeteren.

Recht op gegevenswissing

De wetgeving voorziet in bepaalde gevallen om je persoonsgegevens te laten wissen.

Dit is het geval wanneer:

 • jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van je gegevens berust uitsluitend op je toestemming en je beslist om deze in te trekken;

Het recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. De provincie Antwerpen  heeft het recht om je gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

 • de naleving van een wettelijke verplichting;
 • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen kan je vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Wij zullen jouw gegevens blijven opslaan, maar wij zullen het gebruik ervan beperken.

Dit is onder meer het geval wanneer:

 • je de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die de provincie Antwerpen nodig heeft om die juistheid te controleren;
 • je gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken maar je ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heb je het recht dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt ofwel aan jou worden overgedragen ofwel door de provincie Antwerpen rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op jou of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het beleid van de provincie Antwerpen is erop gericht dat je niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die op jou betrekking hebben of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op jou.

Het recht om je toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door provincie Antwerpen op je toestemming gebaseerd is, kan je op ieder ogenblik de door je gegeven toestemming intrekken. Zo kan je jezelf bijvoorbeeld altijd afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Hoe kan je uw rechten uitoefenen?

Om je rechten uit te oefenen, kan je terecht via contact@renaatbraemprijs.be. Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal provincie Antwerpen zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Het is mogelijk dat wij eerst om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te bevestigen en om ons te verzekeren dat de aanvraag van jou afkomstig is. De uitoefening van je rechten is kosteloos.

Wat betreft de nieuwsbrief kun je je gegevens ook steeds aanpassen via de link ‘voorkeuren aanpassen’, die je terugvindt in elke nieuwsbrief. Indien je geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de ‘uitschrijven’-link die in elke nieuwsbrief staat.

Recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende autoriteit

Wanneer je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake privacy heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie of de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, met volgende contactgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@adp-gba.be

8. Hoe worden wijzigingen gedaan aan de huidige privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring kan wijzigingen ondergaan. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum van de "laatste update" van onze Privacyverklaring wijzigen. Desalniettemin raden wij u aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.

Disclaimer

* aangepast op 9 november 2023

Toepassing

Deze website (www.renaatbraemprijs.be) wordt beheerd door de provincie Antwerpen en AR-TUR vzw. De provincie Antwerpen is initiatiefnemer van de Renaat Braemprijs. Voor de organisatie van deze architectuurprijs wordt de provincie Antwerpen ondersteund door AR-TUR vzw.

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden.

De provincie Antwerpen en AR-TUR vzw kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over de Renaat Braemprijs. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Om specifieke informatie op maat te verkrijgen, kun je steeds contact opnemen met AR-TUR vzw die telefonisch kan bereikt worden op het nummer 0474 35 01 07.

Alhoewel de provincie Antwerpen en AR-TUR vzw zich inspannen om informatie te verschaffen waarvan zij denken dat die actueel en juist is, garanderen de provincie Antwerpen en AR-TUR vzw niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert de provincie Antwerpen een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kun je de Renaat Braemprijs contacteren op volgend e-mailadres: contact@renaatbraemprijs.be.

Aansprakelijkheid

De provincie Antwerpen en AR-TUR vzw kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie.

Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. De provincie Antwerpen en AR-TUR verstrekken geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website.

De provincie Antwerpen en AR-TUR kunnen evenmin op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd.

Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van de provincie Antwerpen en AR-TUR vzw, is strikt verboden zonder hun schriftelijke en voorafgaande toestemming.

E-mailverkeer

Op elke e-mail van de Renaat Braemprijs is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De provincie Antwerpen en AR-TUR vzw zijn niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.